Go to ContentTo Startpage
ReferenceReference

Reference No. 4916

Zgurskaya, H. I., Evtushenko, L. I., Akimov, V. N., Voyevoda, H. V., Dobrovolskaya, T. G., Lysak, L. V., Kalakoutskii, L. V. (1992). Emended description of the genus Agromyces and description of Agromyces cerinus subsp. cerinus sp. nov., subsp. nov., Agromyces cerinus subsp. nitratus sp. nov., subsp. nov., Agromyces fucosus subsp. fucosus sp. nov., subsp. nov., and Agromyces fucosus subsp. hippuratus sp. nov., subsp. nov. Int.J.Syst.Bacteriol. 42 : 635-641 .