Go to ContentTo Startpage
ReferenceReference

Reference No. 6815

Suzuki, K., Sasaki, J., Uramoto, M., Nakase, T., Komagata, K. (1997). Cryobacterium psychrophilum gen. nov., sp. nov., nom. rev., comb. nov., an obligately psychrophilic actinomycete to accommodate "Curtobacterium psychrophilum" Inoue and Komagata 1976. Int.J.Syst.Bacteriol. 47 : 474-478 . http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9103638