video
Bacteria

Mesomycoplasma bovoculi

DSM 21484