Bacteria

Streptomyces olivochromogenes

DSM 40451