Bacteria

Streptomyces synnematoformans

DSM 41902