video
Bacteria

Streptomyces bryophytorum

DSM 42138