Bacteria

Thermostaphylospora chromogena

DSM 43794