Bacteria

Thermostaphylospora grisealba

DSM 46781