watch our video
Bacteria

Leifsonia shinshuensis

DSM 15165