Bacteria

Streptomyces viridochromogenes

DSM 40110