video
Bacteria

Streptomyces shenzhenensis

DSM 42034